مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

واحدهای انتفاعی جهت حل معضلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای بهره گیری بهتر از امکانات و ثروت­های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد.

سود حسابداری و اجزای مربوط به آن مانند اطلاعاتی محسوب می شوند که در هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، توسط شرکت­ها مورد بهره گیری قرار می گیرد. این رقم بر مبنای ارقام تعهدی محاسبه و شناسایی می گردد. در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه­ها همراه با دریافت و پرداخت وجه نقد نبوده، و در محاسبه سود نیز از پیش­بینی­ها و برآوردها بهره گیری می گردد(خواجوی و ناظمی، 1384،ص38)2. پس مدیران می توانند با بهره گیری از پیش­بینی­ها و برآوردها، اقدام به مدیریت سود نمایند، تا به اهداف خاص خود مثل ابقاء در شرکت، دریافت پاداش، افزایش بازده سهام شرکت و … برسند. تحت چنین شرایطی ضروری می باشد بهره گیری کنندگان از صورت­های مالی، بالاخص سرمایه گذاران، درهنگام تصمیم­گیری نسبت به سرمایه­گذاری در  شرکت­های دیگر علاوه بر کمیت سود به عامل مهم مدیریت سود این شرکت­ها نیز توجه داشته باشند، تا بدین ترتیب بیشترین بازدهی را همراه با کمترین ریسک از سرمایه گذاری خود داشته باشند.

این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع شده و رشد اقتصادی جامعه را فراهم خواهد آورد. این پژوهش همچنین از یک بعد دیگر اهمیت صورت­های مالی تلفیقی را برای بهره گیری کنندگان از صورت­های مالی متذکر می گردد.

 

 4-1)اهداف پژوهش

تحلیلگران مالی و شرکت­های سرمایه­گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب         می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این پژوهش تعیین این موضوع می باشد که چه ارتباط­ای بین رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

 

1-4-1)اهداف خاص پژوهش

اهداف خاص این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

 

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش

شرکت­های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی­ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری­های خود مورد بهره گیری قرار دهند.

 

5-1)فرضیه­های پژوهش

در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلیشان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. با در نظر داشتن اینکه برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت­های گروه از مدل تعدیل شده جونزاستفاده شده و این مدل نیز مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری می باشد پس، این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی بشرح زیر می باشد:

1) بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی ارتباط معناداری هست.

1-1) بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی ارتباط معناداری هست.

2-1) بین اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی ارتباط معناداری هست.

در فرضیه­های فوق، حجم اقلام تعهدی، اجزای اختیاری و غیراختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه، بعنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی بعنوان متغیر وابسته بوده و در دوره زمانی1382 تا 1386 با بهره گیری از تجزیه و تحلیل همبستگی مورد آزمون قرار گرفته اند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

اهداف پژوهش

تحلیلگران مالی و شرکت­های سرمایه­گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب         می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این پژوهش تعیین این موضوع می باشد که چه ارتباط­ای بین رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1-4-1)اهداف خاص پژوهش

اهداف خاص این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.

2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش

شرکت­های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار سرمایه، کارگزاران بورس اوراق بهادار و همچنین تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری بعنوان اصلی­ترین کاربران این پژوهش بوده و می توانند نتایج این پژوهش را در تصمیم گیری­های خود مورد بهره گیری قرار دهند.

پایان نامه مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت

پایان نامه مطالعه ارتباط رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت

پایان نامه - تز - رشته حسابداری